Deklaracja Na Rzecz Ochrony Fok Poludniowoafrykanskich

Petycja w języku angielskim by podpisac kliknij link poniżej:
http://www.petitiononline.com/DPCFS/petition-sign.html

Tłumaczenie:
Deklaracja Ogólnoświatowa

Deklaracja na rzecz Ochrony Fok Południowoafrykańskich
(Arctocephalus Pusillus Pusillus , ang. Cape Fur Seals )

W oparciu o Światową Kartę Przyrody ONZ , my , obywatele świata , jesteśmy uprawnieni zwrócić się do rządów Południowej Afryki, Namibii i Angoli, by przyjęły własne zobowiązania, dotyczące ochrony Fok Południowoafrykańskich. Jest to gatunek dzikich ssaków morskich, który wedle prawa międzynarodowego zdefiniowany jest jako res nullius , nie przynależący do nikogo . Jest to także gatunek nie spotykany nigdzie indziej na świecie.

Ta Deklaracja jest petycją mającą na celu zintegrowanie wszystkich dotychczasowych odrębnych Petycji , które łącznie uzyskały poparcie ponad 42.000 obywateli w ponad 80 krajach świata.

Dążymy do tego, by ssaki morskie nie były traktowane jak ryby oraz by komercyjne połowy ryb nie były uznawane za usankcjonowane prawem, jeśli zagrażają morskiemu ekosystemowi, ogólnie, w określonym obszarze lub w odniesieniu do konkretnego gatunku, a także jeśli prowadzone są w sposób niezrównoważony , w tym uszczuplają istniejące populacje poniżej progu ich odnowy .

Wymagamy od tych rządów, by podjęły następujące kroki zapewniające przetrwanie tego gatunku , umieszczonego przez jako zagrożony w Załączniku II Międzynarodowej Konwencji o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem (CITES) z 1977r.

Ponieważ ludzie są wiodącym „drapieżnikiem” w tym regionie morskim, konsumpcja ryb przez foki , niezbędna dla przetrwania gatunku, musi być uwzględniana w sposób priorytetowy we wszystkich zrównoważonych komercyjnych praktykach połowowych, szacunkach bio-masy oraz kwotach .
W szczególności, naturalna konsumpcja ryb, konieczna dla przetrwania fok, nie może, teraz lub w przyszłości, być używana jako argument przeciwko ochronie tego gatunku .

Zwracamy się o zaprzestanie jakiejkolwiek ingerencji w zachowania związane z pożywianiem się, migracją, rozrodem oraz w endemiczne siedliska rozrodcze.
W szczególności, o wprowadzenie legislacji chroniącej poszczególne wyspy focze, których populacja liczyła co najmniej 20% dawnej ogólnej populacji fok w tym rejonie. Konieczne jest ustanowienie rezerwatów morskich , uniemożliwiających połowy i wprowadzanie statków rybackich, w promieniu 200 km wokół każdego siedliska rozrodczego .

Zwracamy się o to, by spis liczebności fok dokonany poprzez obserwację lotniczą w 2000 roku został przyjęty za punkt odniesienia dla wszystkich przyszłych pomiarów populacji. A także o uznanie, że gatunek ten nadal nie odzyskał prawidłowej liczebności, wskutek nadmiernej eksploatacji oraz trwającego całe wieki wyniszczania przez ludzi .

Żądamy zaprzestania wszelkiego uboju, polowań na foki, wybijania stad oraz wszelkich form kontroli populacji tego gatunku, żyjącego w otwartym morskim ekosystemie.

Szczególnie, zaniechania corocznego uboju w Namibii małych fok oraz samców, zaniechania wszelkich form płoszenia fok z ich siedlisk rozrodczych, strzelania do fok na morzu i lądzie, czy to dla ochrony innych gatunków, czy dla sportu i łowiectwa.

Zwracamy się o zakaz stosowania w komercyjnych połowach przyrządów i materiałów , które są szkodliwe dla morskiego ekosystemu lub dla fok. W szczególności, o zakaz środków używanych do zabijania lub odstraszania, takich jak materiały wybuchowe, pałki, noże lub strzelby. O wyeliminowanie z przemysłu połowowego materiałów nie ulegających biodegradacji, stwarzających dla fok ryzyko okaleczeń, zaplątania , utonięcia.

Zwracamy się o wstrzymanie łapania i eksportu żywych fok w celach rozrywkowych lub badawczych, w tym łapania fok dla akwariów i ogrodów zoologicznych na całym świecie.

Ekoturystyka powinna być promowana w sposób odpowiedzialny, tak by nie zakłócała naturalnych zachowań tego gatunku. Należy skwantyfikować wartość jaką foki wnoszą do rozwoju gospodarki, generowany dochód, ilość przyjeżdżających turystów, miejsca pracy tworzone dzięki nie konsumpcyjnym wykorzystywaniu tego naturalnego zasobu.

Należy zaniechać wszelkich inwazyjnych spisów populacji, stosujących łapanie, metkowanie, sztuczne znakowanie, zakłócające życie kolonii . Zakazać chwytania malutkich fok, ssących i pozostających pod opieką swoich matek , celem wiązania im na płetwach plastikowych lub stalowych zawieszek .

Zwracamy się o dokumentowanie i archiwizowanie danych związanych ze zgonami fok oraz o udostępnienie publiczne tych danych. Wszelkie oznaki nielegalnych działań muszą być badane, a odkryte wykroczenia odpowiednio karane.

W oparciu o Światową Kartę Przyrody Organizacji Narodów Zjednoczonych, brak przestrzegania lub implementacji postulatów przedstawionych w Deklaracji, upoważni nas, obywateli społeczności międzynarodowej, do podjęcia wszelkich dostępnych prawnie działań dla zapewnienia fokom stałej ochrony.

Podpisując tę petycję, upoważniam Francois Hugo i wszystkie jego organizacje do podjęcia wszelkich niezbędnych, zgodnych z prawem, działań na rzecz ochrony Fok Południowoafrykańskich.

W trosce o dalszy los tego gatunku , pokornie prosimy wszystkich, którzy zapoznali się z tą petycją , by podpisali ją i przekazali innym .

W imieniu Fok ,

Francois Hugo Seal Alert-SA

Z poważaniem ,

Niżej podpisani

Po kiliknięciu SIGN przejdziesz do formularza:

Przeczytałem Deklarację na rzecz Ochrony Fok Południowoafrykańskich skierowaną do Świata i niniejszym podpisuję petycję :
Nazwisko: (wymagane)
Adres Email : (wymagany)
Komentaż: (wymagany)
Kraj:
Zawód:
Wiek:

Uwaga: Wszelkie informacje , które dostarczysz w tym formularzu , będą udostępnione publicznie na stronie podpisów pod petycją , za wyjątkiem twojego adresu e-mail , którego prywatność określą ustalenia poniżej :

Opcje Prywatności Adresu Email: (wybierz jedną)
Prywatny
Dostępny Autorowi Petycji
Publicznie Dostępny
Wyjaśnienie Opcji Prywatności Adresu Email:
- "Prywatny" oznacza, że twój adres e-mail będzie przechowywany w sposób zabezpieczający jego prywatność , wyłącznie w celu uwierzytelnienia podpisu.
- "Dostępny Autorowi Petycji" oznacza, że twój adres e-mail nie będzie dostępny publicznie, ale będzie dostępny dla autora petycji oraz że będzie przechowywany w sposób zabezpieczony, celem uwierzytelnienia podpisu.
- "Publiczny" oznacza, że każda osoba oglądająca podpisy pod petycją może uzyskać twój adres e-mail i wysłać ci wiadomość .

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.